Integritetspolicy: Kontaktpersoner hos potentiella kunder partnerföretag och enskilda firmor

Inledning

Reco Sverige AB (”Bolaget”) har eller avser att ingå ett avtal med det företag som du företräder (”Partnerföretaget”). Denna integritetspolicy syftar till du som kontaktperson för Partnerföretaget eller en potentiell kund ska få information om hur Bolaget hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende våra Partnerföretags och potentiella kunders kontaktpersoner.

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Reco Sverige AB, 556733-0971
Stockholm (Vasagatan 15-17)
08-441 02 70

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på integritet@reco.se.

Typer av personuppgifter som behandlas

Bolaget behandlar följande personuppgifter om dig.

 • Namn
 • Yrkestitel
 • Telefonnummer
 • Mejladress

Om du företräder din egen enskilda firma kan vi även komma att inhämta följande uppgifter.

 • Firmans organisationsnummer (vilket även är ditt personnummer)

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra det avtal som Bolaget har med Partnerföretaget. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med Partnerföretaget inte fullgöras. Om du är kontaktperson hos en potentiell kund är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna informera dig om våra tjänster.

Vad använder bolaget dina uppgifter till?

Dina personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna administrera samarbetet med Partnerföretaget, samt för att utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Partnerföretaget. Om Partnerföretaget inte är en enskild firma, utförs behandlingen av dina personuppgifter med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Partnerföretaget.

Om Partnerföretaget är en enskild firma, är den lagliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med Partnerföretaget och utöva sina avtalsenliga rättigheter mot Partnerföretaget.

Den enskilda firmans organisationsnummer/personnummer behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna säkerställa firmans identitet, t.ex. vid köp mot faktura. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är att kunna fastställa identiteten hos sin företagskund.

Om du är kontaktperson hos en potentiell kund behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna informera om våra tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där Bolagets berättigade intresse är att kunna sälja sina tjänster.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av Webbsidan, budfirmor, PR-byråer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget, t.ex. att leverera en beställd tjänst till Partnerföretaget. Bolaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till USA för leverantörer av mailutskick. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, genom att mottagaren av personuppgifterna har ingår i Privacy Shield.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för att administrera Partnerföretagets beställningar, eventuella returer och garantianspråk och övrig sedvanlig kundadministration, samt för att Bolaget i övrigt ska kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med Partnerföretaget, eller för den tid vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med Partnerföretaget.

För det fall att din anställning hos Partnerföretaget upphör eller du i övrigt upphör att vara Partnerföretagets kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.

Bolaget kan även komma att spara din mejladress för marknadsföringsändamål under en period av 12 månader efter partnerföretagets senaste transaktion med Bolaget.

Om du är kontaktperson hos en potentiell kund gallras dina personuppgifter inom 2 år från det att de samlades in. Bolaget kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet (endast enskilda firmor). Om du är kund genom enskild firma har du rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Bolaget på integritet@reco.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras via mejl.