Medlemsvillkor för webbsöktjänsten reco.se

1. Allmänt

Dessa medlemsvillkor gäller mellan dig och Reco Sverige AB (hädanefter kallat ”Bolaget”, ”vi”, ”oss”) och de beskriver hur du som medlem får använda Bolagets webb- & mobilsöktjänst reco.se.

När du registrerar dig som medlem på reco.se (genom att klicka på ”Skapa konto” under ”Bli medlem”) så godkänner du dessa medlemsvillkor.

Att vara medlem på Reco.se är helt gratis. För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år.

Vi kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan sådan ändring träder i kraft informerar vi om det på reco.se och via e-post. Datum för senaste uppdateringen finns i det sista avsnittet nedan.

2. Registrering

När du registrerar dig som medlem måste du ange din e-postadress, alternativt verifiera ett giltigt tredjepartskonto (så som t.ex. Facebook). För att ditt medlemskap ska aktiveras måste du logga in enligt instruktioner som e-postas till dig direkt efter registrering (gäller ej tredjepartskonton).

Ditt konto på reco.se måste överensstämma med ditt riktiga förnamn och efternamn och om du lägger upp en bild får den inte föreställa någon annan person. Det är således inte tillåtet att ha flera olika konton.

Det är mycket viktigt att du inte uppträder under falskt namn när du publicerar ett omdöme eftersom företaget i så fall inte kommer att kunna placera kunden med det falska namnet och därför kommer kräva att uppgifterna om dem stryks, med hänvisning till att de inte skrivits av en av deras kunder.

För det fall du önskar avregistrera dig som medlem mailar du till kundtjanst @ reco.se .

3. Så här uppför man sig på reco.se

Vi brinner för mänskligt samarbete, informationsfrihet och nytänkande. reco.se är en objektiv, levande söktjänst för utvärdering av företag. reco.se står för det sanna och sätter medlemmens åsikter i centrum.

Även om du och dina åsikter är viktiga för oss, får du inte göra precis vad som helst. För allas trevnad finns det regler som ska följas. Om vi finner överträdelser av gällande lag och/eller mot vad som står i dessa medlemsvillkor kan vi varna dig och/eller radera omdömen/medlemskonto. I allvarliga fall kan t.o.m. polisanmälan göras. Vill du göra en anmälan av någon medlem som du tycker bryter mot dessa medlemsvillkor eller i övrigt agerar olämpligt? Skicka in din anmälan till kundtjanst @ reco.se.

Omdömen

Som du säkert redan förstått blir omdömen som du publicerar på reco.se offentliga för andra medlemmar och besökare på reco.se. Notera att det är ditt förnamn och endast första bokstaven i ditt efternamn som blir synlig för andra medlemmar och besökare på reco.se när du publicerar omdömen. Om du har valt att lägga upp en bild på dig själv blir den också synlig. Din e- postadress eller fullständiga namn visas aldrig.

Omdömen som du publicerar på reco.se ska beskriva din personliga upplevelse som kund, eller någon i din absoluta närhets upplevelse som kund, exempelvis person i samma hushåll eller någon i din kärnfamilj. Kom ihåg att det alltid är du som skriver ett omdöme som ansvarar för innehållet i densamma. Tips för hur man skriver bra och givande omdömen finns här

Den som vid något tillfälle genomför ett köp eller försöker köpa en tjänst eller en produkt från ett företag definierar vi som kund. Om kunden sedermera ändrar sig och vill häva köpet är denne fortfarande att betrakta som kund enligt vår definition. Vi kan komma att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens som kan styrka din kundrelation till företaget du skriver ett omdöme om. Sådan efterfrågan kan komma att ske maximalt ett år efter lämnat omdöme. I de fall ett företag ger oss kontaktuppgifter i syfte att få hjälp att samla in fler recos, så tas möjligheten för företaget att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företag bort. Företaget ifråga ansvarar för att listan med kontaktuppgifter som förmedlas till oss är korrekt och innehåller företagets tidigare kunder.

Otillåtna ageranden

Nedan listas exempel på vad som inte är tillåtet att göra på Reco.se.

Du får inte:

Du får inte publicera omdömen innehållande:

Ditt ansvar vid otillåtna ageranden

Om vi finner att du agerat otillåtet och i strid med gällande lag och/eller mot vad som står i dessa medlemsvillkor kan vi varna dig och/eller radera omdömen/medlemskonto.

Vid sådant otillåtet agerande ansvarar du också för och ska ersätta skada som vi förorsakats på grund därav. Dessutom ska du hålla oss skadelösa ifrån krav från tredje man samt ersätta eventuella kostnader till följd av det otillåtna agerandet.

Alla försök till datorintrång i Reco.se:s system polisanmäls.

4. Marknadsföring och kommunikation med dig

Vi kan komma att skicka information till dig om reco.se och om våra samarbetspartners samt kommersiella budskap via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt. Du kan givetvis tacka nej till framtida utskick genom att avregistrera dig i själva utskicket eller kontakta oss.

Vi kan också komma att kontakta dig för att informera dig om att någon vänt sig till reco.se med klagomål rörande ett omdöme som du har publicerat. Vi tar emellertid endast sådan kontakt i informationssyfte och tar inte på något sätt ställning till eventuellt brottsligt innehåll i den aktuella omdömet.

5. Personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet och prioriterar alltid skyddet av den information du anförtror oss och följer naturligtvis Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. I vår Integritetspolicy för medlemmar hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter.

6. Cookies

På reco.se använder vi cookies vilka du hittar information i vår

Cookiepolicy

7. Immateriella Rättigheter

Genom att lämna ett kundomdöme på reco.se garanterar du att:

Genom att lämna ett kundomdöme på reco.se överlåter du alla immateriella rättigheter till sådant kundomdöme, inklusive, men inte begränsat till, eventuell upphovsrätt, till Bolaget. Överlåtelsen av rättigheterna till kundomdömen inkluderar, men är inte begränsat till, en rätt för Bolaget att använda och publicera kundomdömena, vidtaga åtgärder mot otillåten användning samt överlåta kundomdömena till tredje part. Ingen ersättning ska utgå för överlåtelsen av rättigheterna.

Genom att lämna ett kundomdöme på reco.se ger du Bolaget en evig och exklusiv licens till kundomdömet, innefattande en rätt att, utan begränsning i plats och tid och utan någon ersättningsskyldighet för Bolaget, använda och publicera kundomdömet samt att vidarelicensiera kundomdömena till tredje part. Vidare innefattar licensen en rätt för Bolaget att vidta alla tillgängliga åtgärder mot otillåten användning av kundomdömen i strid med Bolagets exklusiva licens.

Bolaget är den exklusiva ägaren till samtliga rättigheter till allt material på denna webbplats, om inte annat uttryckligen anges. Materialet får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan Bolagets uttryckliga medgivande till detta. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Bolaget äger flertalet varumärken som används på reco.se varav varumärket RECO är ett. Ensamrätten till sådana varumärken innebär att såväl medlem som tredje man inte får använda varumärkena utan Bolagets tillstånd.

Vi ansvarar inte för och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats.

8. Kontaktuppgifter

reco.se ägs av Reco Sverige AB. Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.

Reco Sverige AB, 556733-0971

Stockholm (Vasagatan 15-17)

Telefon: 08-441 02 70

E-postadress: kundtjanst @ reco.se

9. Version

Senast uppdaterad 15 mars 2023.